Rewitalizacja terenu

Stopniowo przybywa gmin, które decydują się podjąć realizacji długiego procesu, jakim jest rewitalizacja. W celu ożywienia miejsc, które utraciły swoją pierwotną funkcję następują procesy obejmujące swoim zakresem modernizację, rewaloryzację lub rekonstrukcję – budynku, zabytku lub nawet całej dzielnicy.

Projekt rewitalizacji terenu z pewnością nie obroni się bez wizualizacji 3D, która stanowi jego integralną część. Wizualizacje 3D terenów podlegających rewitalizacji pozwalają na ukazanie wszystkich pomysłów na ich zagospodarowanie poprzez wirtualne odbicie na ekranie komputera. Ich celem jest jak najbardziej atrakcyjne pokazanie pomysłu, idei i innowacji.

GALERIA

CZAS REALIZACJI

Czas realizacji zlecenia uzależniony jest od zakresu inwestycji oraz materiałów wyjściowych przekazanych od Klienta. Standardowy czas dla mniejszych inwestycji to od  20 do 25 dni roboczych, dla dużych kompleksów około 40 dni roboczych.

ZAGADNIENIA

Wprowadzone przekształcenia bezpośrednio mają wpłynąć na poprawę jakości życia mieszkańców dzielnicy, nie tylko przez zwiększenie dostępności różnego rodzaju usług oraz podniesienie jakości i estetyki zagospodarowania przestrzennego obszaru, ale też przez stworzenie różnorodnych miejsc rekreacji i wypoczynku w najbliższej okolicy.

Wizualizacje 3D umożliwiają zarówno zaprezentowanie przykładowej, poglądowej koncepcji wyglądu rewitalizacji przestrzeni publicznej w trakcie procesu przetargowego,wykorzystania w partycypacji społecznej, np. w procesie opracowywania Gminnego (Lokalnego) Programu Rewitalizacji,  jak i zaprezentowania dokładnegoefektu końcowego inwestycji, co pozwala na weryfikację projektu i wprowadzenie ewentualnych zmian  na jego wstępnym etapie.

Najnowsze zdobycze technologiczne w zakresie projektowania graficznego 3D pozwalają na  powoływanie do życia jeszcze niezrealizowanych pomysłów do złudzenia przypominających faktyczną przestrzeń czy obiekty. Taki materiał umożliwia pełniejsze zrozumienie struktury przestrzennej i maksymalne wykorzystanie potencjału danego terenu.

Zastosowanie efektownych ujęć „z lotu ptaka” zapewniają profesjonalny wygląd realizacji, ukazując zupełnie nową perspektywę nawet dobrze znanych klientom i odbiorcom miejsc, miast i terenów.

Zasadniczym celem rewitalizacji jest spowodowanie ożywienia społecznego, ekonomicznego, gospodarczego, a także zwiększenie potencjału turystycznego i kulturalnego obszarów zdegradowanych.  Dlatego też, miasta remontują budynki,  projektują przyjazne ulice, porządkują zieleń,  tworzą  nowe place zabaw, modernizują lub budują nowe instytucje kultury, dbają o infrastrukturę sportową.

Tworzenie nowych przestrzeni o wysokiej jakości, odpowiedniej skali względem człowieka oraz zróżnicowanej funkcji zabudowy, dostosowanej do potrzeb mieszkańców, to podstawa koncepcji urbanistycznej.