Animacje przestrzenne 3D

W celu ustalenia przeznaczenia terenów dla inwestycji użytku publicznego, sporządza się miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Dzięki nim można określić sposoby ich zagospodarowania.

Animacje przestrzenne 3D umożliwiają zobrazowanie nowych układów zabudowy na określonym terenie. Powstają one z uwzględnieniem już istniejących struktur funkcjonalno-przestrzennych.

Poprzez zastosowanie dynamicznej formy przekazu, jaką jest animacja 3D, możemy zaprezentować w jednym materiale zarówno ogólny zarys inwestycji, jak i jej szczegółowe fragmenty.

GALERIA

CZAS REALIZACJI

Cena wykonania animacji przestrzennej 3D ustalana jest indywidualnie, w oparciu o otrzymane materiały oraz scenariusz. Średni czas realizacji to 25 – 35 dni roboczych.

ZAGADNIENIA

Wielkość planu transformacji zależy od zespołów projektowych. Polega to na umiejętnym powiązaniu nowych struktur urbanistycznych z już istniejącą substancją urbanistyczną

Na potrzeby animacji przestrzennych 3D wykonywany jest  cyfrowy model dla obszaru opracowania, a także niezbędny kontekst (ukształtowanie terenu + zabudowa).

Praca nad wirtualnym modelem pozwala na lepsze poznanie miejsca. Model 3D stanowi uniwersalną platformę do przedstawienia zarówno koncepcji projektowej oraz większości przeprowadzonych analiz.

Poprzez animację przestrzenną 3D możemy zaprezentować  szczegółowy rzut zagospodarowania terenu z lotu ptaka. Wykorzystując przy tym ujęcia z drona, możemy uwzględnić wymiar architektoniczny budynków, analizę istniejącej zieleni i funkcjonalność zabudowy.

Wykorzystując możliwości grafiki 3D możemy zaprezentować materiały, które idealnie wpiszą się w kontekst urbanistyczny.

Animacja przestrzenna  powinna uwzględniać indywidualną charakterystykę lokalizacji, wielkość istniejącej i projektowanej zabudowy oraz walory widokowe i krajobrazowe. Taki rodzaj materiałów jest niezwykle przydatny, jeśli chodzi o  planowanie i kształtowanie przestrzeni miejskich i wiejskich.